Spring naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN VEGAMPING 2022

Punt 1: TOEGANG TOT HET FESTIVAL

 1.       Openingsuren van Vegamping

1.1      De openingsuren van het Festivalterrein zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

 • Vrijdag 29 juli 2022: 13u30 – 03u00
 • Zaterdag 30 juli 2022: 10u00 – 03u00
 • Zondag 31 juli 2022: 10u30 – 22u00

1.2      Openingsuren Camping

De camping is open:

 • Van vrijdag 29 juli 2020 tot maandag 1 augustus 2020

Inchecken:

Inchecken is mogelijk vanaf vrijdag 13u00. Inchecken is niet mogelijk op zondag.

Uitchecken:

Uitchecken is mogelijk tot maandag 12.00 uur. Alle bezoekers moeten het terrein van de camping verlaten vóór maandagnagmiddag. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Alleen bezoekers die in het bezit zijn van een geldig Vegamping weekendticket, krijgen toegang tot het terrein van de camping.

 1.       Festivalprogramma

2.1      De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten, pandemie,…) gedwongen zien om het Festivalprogramma te wijzigen of aan te passen. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.

PUNT 2: HUISREGELS

Bij een bezoek aan Vegamping 2022 gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de ‘Huisregels’). De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Festival geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

 

TICKETS

 • Vegamping tickets zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar. (As if you wish!)
 • In geval van verlies of diefstal van tickets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival en/of de camping te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd. 
 • Tickets voor Vegamping mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator. 
 • Tickets voor Vegamping mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper of Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper en/of de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor Vegamping te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor Vegamping te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper. 
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket. 
 • Vervalsing van het ticket voor Vegamping zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van Vegamping mogen geen zones betreden waarvoor hun ticket geen toegang verleent (bijvoorbeeld het Kasteel, perszones, backstage, podia, enz.).
 • Vegamping is een familievriendelijk festival en voorziet kindertickets. In overeenstemming met de Belgische wet dienen kinderen onder de 16 jaar te worden begeleid door een volwassene.
 • De Organisatoren van Vegamping kunnen op geen enkel moment verantwoordelijk gehouden worden voor het doen en laten van minderjarigen in het festivalpark en/of op de camping!

TOEGANGSCONTROLE 

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. 
 • De toegang tot het terrein van Vegamping kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van Vegamping worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, homofobie, enz;
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEID & VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het terrein van Vegamping en de camping impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van Vegamping of de camping wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van Vegamping en/of de camping, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot Vegamping en/of de camping te weigeren. Er wordt geen terugbetaling van de tickets gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van Vegamping en/of de camping, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van Vegamping en/of de camping, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Vegamping en/of de camping verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van Vegamping en/of de camping te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van Vegamping en/of de camping te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

 • Het is bezoekers van Vegamping en of de camping niet toegestaan:
  • om dierlijke voedselproducten (vleesproducten, zuivelproducten, gevogelte, vis, honing, enz.) binnen te brengen op Vegamping en/of de camping. De Festivalorganisator behoudt zich het recht deze producten in beslag te nemen en te vernietigen;
  • om op eender welke manier promotie te maken voor een carnistische levensstijl en/of op uitdagende wijze bezoekers op deze manier te provoceren. Dit zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegamping en de camping. In dergelijk geval wordt geen terugbetaling van tickets gedaan;
  • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet of impliciet verwijzen naar discriminerende sociale bewegingen, groeperingen of politieke partijen. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden en zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegamping en de camping, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
  • om vuur te maken. Dit verbod wordt zeer strikt toegepast. Overtreding van het uitdrukkelijke verbod om vuur te maken kan resulteren in verwijdering van het festivalterrein en/of de camping, zonder enige vorm van terugbetaling en/of compensatie;
  • om zones te betreden waarvoor hun ticket geen toegang verleent (Het Kasteel, perszones, backstage, podia, enz.);
  • om op bomen, tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Festivalterrein te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
  • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
  • om in het openbaar te urineren;
  • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van Vegamping te stelen.

NO HATE – NO DISCRIMINANTION POLICY

De Organisatoren van Vegamping hanteren een strikte ‘No Hate-No Discrimination’-policy. We houden toezicht op het naleven van dit beleid door alle medewerkers en vrijwilligers.

Als New Ethics, Organisator van Vegamping, vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om deel te nemen aan onze activiteiten. Ook de mensen die soms drempels ervaren. Als Organisatoren van Vegamping vinden het uitermate belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt tijdens Vegamping. Om dit te garanderen houden wij strikt vast aan volgende punten:

 • Het is strikt verboden teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet of impliciet verwijzen naar discriminerende sociale bewegingen, groeperingen of politieke partijen. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden en zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het terrein van Vegamping en de camping, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
 • Eenieder die gedrag draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, homofobie, enz, zal onmiddellijk van het terrein van Vegamping en/of de camping worden verwijderd, zonder enige terugbetaling en/of compensatie;
 • In het geval van ongepaste (sexueel getinte) uitspraken en/of gedrag vragen wij de bezoekers deze persoon hierover rustig aan te spreken en te wijzen op zijn/haar immoreel gedrag. Aarzel ook niet de Organisatoren te contacteren indien u dit wenst of nodig acht. De Organisatie van Vegamping verbindt zich er uitdrukkelijk toe iedere vorm van (sexuele) intimidatie ernstig te nemen en hier adequaat op te reageren;
 • Tijdens Vegamping is een onafhankelijk vertrouwenspersoon aanwezig. Spreek de Organisatoren aan om met deze persoon in contact te komen, indien u dit wenst;
 • Op Vegamping hanteren we democratische drankprijzen;
 • Minder mobiele bezoekers kunnen (op vertoon van een blauwe parkeerkaart) gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar femke@newethics.be;
 • We voorzien een plat stuk camping waarbij de toegangsweg er naar toe wordt vrij gehouden voor minder mobiele mensen;
 • Op het Festivalterrein en op de camping zijn er genderinclusieve toiletten;
 • Op Vegamping is een prikkelarme ruimte. Bezoekers van deze ruimte verbinden zich ertoe de stilte en de rust in deze ruimte te respecteren. Daarnaast vragen wij de rust op de camping en de rest van het domein te respecteren;
 • Wij voorzien diversiteit bij onze medewerkers, artiesten, mensen die een workshop geven. Als Organisatoren staan wij steeds open voor uw tips of persoonlijke voorkeur hieromtrent;
 • Op Vegamping ontvangen we sprekers met expertise in kruispunt denken;
 • Vegamping wordt bekend gemaakt bij specifieke organisaties met minderheidsgroepen als doelgroep;
 • Vegamping is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Aan het station Brugge kan u bus 72 of bus 74 nemen. De uurregeling van deze buslijnen vindt u op www.delijn.be Beide bussen stoppen aan het sportcentrum, tegenover het Kasteel van Loppem;
 • We staan steeds open voor feedback rond ons beleid. Wij hebben uiteraard ook blinde vlekken. Aarzel niet om ons hieromtrent aan te spreken of te contacteren.

MINDER MOBIELE BEZOEKERS

 • Minder mobiele bezoekers kunnen (op vertoon van een blauwe parkeerkaart) gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar femke@newethics.be.
 • Aangepaste toiletten zijn aanwezig op het terrein.
 • De organisatie van Vegamping zet sterk in op inclusie. Bij eventuele ongemakken vragen wij met aandrang medewerkers van Vegamping aan te spreken zodat wij zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen voorzien.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Vegamping en/of de camping:
  • zelf eten en drinken meebrengen naar het Festivalterrein van Vegamping;
  • dierlijke voedselproducten (vleesproducten, zuivelproducten, gevogelte, vis, honing, enz.). De Festivalorganisator behoudt zich het recht deze producten in beslag te nemen en te vernietigen.
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml
  • andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • drones.

 • Niet menselijke dieren zijn toegestaan op Vegamping. Wij vragen echter wel rekening te houden met het feit dat:
  • alle niet-menselijke dienen aangelijnd te zijn, en dit op het volledige domein.
  • een festival met luide muziek en veel bezoekers geen ideale plaats is voor een niet-menselijke dier. Echter, u kent uw dier het best. Wij vragen wel rekening te houden met de noden van uw dier en uw dier de nodige rust te gunnen indien de drukte van het festival hem/haar te veel wordt.

 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van Vegamping en/of de camping:
  • eigen veganistisch eten en drinken enkel op de camping, op voorwaarde dat ze niet in glas zijn verpakt.
  • De maximale toegestane hoeveelheid drank op de camping is 6 blikjes alcoholische drank (max. 50 cl per blikje) en 6 blikjes of plastic flessen frisdrank of energiedrank (max. 50 cl per blikje/plastic fles) per persoon. Een onbeperkt aantal flessen water; alleen gesloten verpakkingen zijn toegestaan;
  • wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);
  • plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;
  • zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;
  • verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.
  • Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

 • Het is uitdrukkelijk verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van Vegamping en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID

 • Vegamping is een familievriendelijk festival en daar horen (illegale) drugs niet thuis;
 • Het is verboden om drugs mee te nemen op het festivalterrein en/of de camping;
 • Het is verboden om op het festivalterrein en/of de camping drugs te gebruiken;
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival en/of de camping. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival en/of de camping verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale drugs, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker toch drugs genomen heeft en onwel wordt, kan hij/zij steeds een medewerker van Vegamping aanspreken. Op deze manier kan de correcte (medische) begeleiding voorzien worden.

HET FESTIVALTERREIN – SCHADE AAN MATERIALEN

 • De organisatoren van Vegamping vinden respect voor dier, mens en milieu uitermate belangrijk. Het Kasteel van Loppem en zijn omgeving is een prachtige, groene omgeving en alle bezoekers worden verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het Festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van Vegamping een prachtig evenement te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van Vegamping mogen niet klimmen op bomen, tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Festivalterrein.

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival en/of de camping te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door de organisatoren.
 • Camerabewaking op Vegamping wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes, deel je prachtige ervaring en zet ze op Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, enz.! Tag met #vegamping

TOILETTEN

 • Gebruik van de genderinclusieve toiletten is gratis op Vegamping en/of op de camping. 
 • Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival en/of de camping. Wij vragen de bezoekers om de toiletten proper achter te laten en zo respect te hebben voor diegene die achter u het toilet bezoekt.

VERLIES OF BESCHADIGING

De Organisatoren van Vegamping kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan Vegamping alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om Vegamping te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia of zalen te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

 • Er is parkeergelegenheid in de onmiddellijke buurt van het Kasteel van Loppem. Bij aankomst kunt u aan een democratisch tarief een parkeerticket kopen waarmee u op de parking kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling kan u uw auto parkeren gedurende de duur van Vegamping.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parking van het Festival.
 • Gratis parking bevindt zich onder andere aan het sportcomplex tegenover het domein van het Kasteel van Loppem. De bezoeker dient hier de geldende wegcode te respecteren. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele retributies of andere kosten tengevolge het gebruik van deze openbare parking.

Punt 3: DE camping

 • Toegang tot de camping is inclusief uw weekendticket voor Vegamping.
 • Toegang tot de camping is niet toegelaten bij aankoop van een dagticket.
 • Bij de aankoop van uw weekendticket bent u verzekerd van een plekje op de camping. Het is niet mogelijk om een specifieke plaats te reserveren.
 • Gebruikers van de camping mogen geen vaste constructies maken aan bomen en/of andere objecten op het kampeerterrein.
 • Fietsen, voertuigen, motorfietsen, aanhangwagens, caravans of campers zijn niet toegestaan op de camping.
 • Vegamping voorziet een ‘stille camping’. Indien de bezoeker gebruikt maakt van deze ‘stille camping’ gaat hij er mee akkoord dat hij de andere bezoekers hun nachtrust respecteert. Bij overdreven nachtlawaai kan de bezoeker van de ‘stille camping’ worden verwijderd en dit zonder enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 • Bezoekers van de camping gaan ermee akkoord dat zijn hun kampeerplek als een goede huisvader beheren en even proper achtergelaten als zoals zij deze hebben gevonden. De bezoekers verbinden zich ertoe alle afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken te deponeren.
 • Bij nalatigheid om de kampeerplaats proper te houden en/of in het geval van sluikstorten kan de Organisator de bezoeker ertoe verplichten de eigen kampeerplaats volledig op te ruimen. In het geval van weigering de eigen kampeerplaats op te ruimen kan de bezoeker van het terrein worden verwijderd en dit zonder enige vorm van terugbetaling en/of compensatie.
 • Er is plaats voorzien voor mobile homes en caravans. Er is jammer genoeg geen elektriciteit voor handen. Wanneer u met een mobile home of caravan komt, geef ons dan zeker uw nummerplaat door. (info@newethics.be) Op die manier is uw plaats gegarandeerd. De plaatsen zijn beperkt.